Beste Bredanaars,

In 2020 kiezen we ervoor te investeren in drie grote projecten, te weten:

  1. De Nieuwe Mark
  2. De Doorstroomvoorziening
  3. Het Talentencentrum

Steden hebben de toekomst. Steden maken het verschil. Breda is de 9e stad van Nederland. Onze stedelijke basis is goed en heeft meer dan gemiddeld potentieel.
Onze ambitie: de sprong maken naar een grootstedelijk Breda.
Denk alleen maar aan dat potentieel van ruim 100 hectare binnenstedelijk te ontwikkelen grond. We hebben met Breda goud in handen.

Deze bestuursperiode hebben we al flink wat goud verzilverd. Het economisch tij zit ons mee. Ons vestigingsklimaat heeft een ‘boost’ gekregen. Breda trekt veel nieuwe inwoners, bedrijven en instellingen. We groeien. Die groei geven we ook de komende jaren de ruimte en daarvoor bieden we graag de faciliteiten. In lijn met onze plannen uit de Voorjaarsnota 2019.

Zo blijven we bewust investeren in onze stad en dorpen. Zodat het voor ons allemaal fijn is en blijft om hier te wonen en te werken. En er genoeg leuke dingen zijn om te doen in onze vrije tijd, zoals de Vuelta die we in 2020 naar Breda halen.

We realiseren ons tegelijkertijd dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Daarom blijven we waakzaam en begroten we stabiel en realistisch, passend binnen de financiële ruimte die er is.
Wel moeten we onze inkomsten vergroten om ons financieel meerjarenperspectief sluitend te krijgen.

We zetten daarom stevig in op het binnenhalen van externe fondsen. Onze handelswijze daarbij: doorbrekend, nieuwsgierig en optimistisch. De afgelopen maanden hebben we daarmee grote successen behaald, bijvoorbeeld de Europese subsidie voor groene kades langs de Nieuwe Mark. We zien dat het vruchten afwerpt om, los van de gebaande en vertrouwde paden, op zoek te gaan naar nieuwe (financierings)oplossingen. Daar gaan we dus mee door.

Het vergroten van onze inkomsten vraagt ook het doorzetten van het stevige gesprek met het Rijk over meer, en voorspelbare Rijksuitkeringen naar gemeenten. De circulaires vanuit het Rijk laten immers grote schommelingen zien. De cao-aanpassingen zijn voor onze medewerkers natuurlijk fijn maar brengen ook extra kosten voor ons mee.

Dit geeft onvoorspelbaarheid aan onze inkomstenkant en stijging van onze uitgaven. En stelt ons daarmee voor grote uitdagingen om ons financieel meerjarenperspectief sluitend te houden. We gaan door met onze inspanningen richting Den Haag om stabilisering en voorspelbaarheid van onze rijksinkomsten te bewerkstelligen, o.a. via G40, VNG en de B5. 

Het is ons gelukt in deze begroting onze prioriteiten uit de Voorjaarsnota in te passen in de financiële ruimte. We zijn ambitieus maar weten dat we ook keuzes moeten maken. We hebben de afgelopen maanden daarom goed gekeken langs welke wegen we onze ambities (financieel) kunnen waarmaken in de begroting. Onze financiële bandbreedte willen we immers optimaal benutten.

Hoe we dat doen?

De teruglopende rijksbudgetten en de snelheid waarmee wijzigingen in deze budgetten op ons af komen zorgen ook in Breda, net als in alle andere steden in Nederland, voor extra financiële uitdagingen.  Wij voelen ons verantwoordelijk om enerzijds die sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Maar ook voelen wij er niet voor om  de boel op slot te gooien of de tekorten af te schuiven op onze inwoners.  Daarom kiezen we ervoor om zorgvuldig door te bouwen aan reserves voor grote projecten. Waardoor we de komende jaren veel  in de groei van Breda investeren. Ook kiezen we ervoor om onze lijn met voorspelbare en lage lasten voor onze inwoners te continueren. We kijken ook naar uitbreiden van faciliteiten in de openbare ruimte, juist vanwege onze groei. Dit doen we via Groene pleinen en parken 2.0. En maken we in lijn met het klimaatakkoord middelen vrij voor de opgave van de energietransitie.

Die zaken kunnen we alleen waar maken als we op andere terreinen zorgen voor meer financiële ruimte. Daar waar we te ruim gebudgetteerd bleken te hebben in afgelopen jaren en structureel middelen overhielden bij de jaarrekening hebben we strakker begroot. Ook worden efficiencyverbeteringen ingezet door bijvoorbeeld intensievere samenwerking met andere partijen waardoor kosten gedeeld kunnen worden. Slimmer en goedkoper door samenwerking dus. Stevige reserves blijven nodig om risico’s op te kunnen vangen, maar we zitten niet te wachten op overbodige restantkredieten en reserves als projecten zijn afgerond en risico’s verminderd zijn. Onze kostenstijgingen zorgen vanuit het oogpunt van kostendekkendheid voor verhogen van bepaalde kosten. Zo gaan we gaan we kijken naar de kostendekkendheid van onze leges. Daar waar de kost boven de baat uitgaat, passen we leges aan. We verhogen de parkeertarieven voor bezoekers in de gebieden met gereguleerd parkeren licht. De kosten voor de vergunningen voor de ligplaatsen zullen eveneens gaan stijgen. En we kijken goed naar onze eigen bedrijfsvoering waar kosten bespaard kunnen worden. Onder andere in ons gebruik van ons vastgoed.

Dit alles doen we met een solide beleid om Breda financieel te versterken en te werken aan een gezonde toekomst. Het jaar 2020 staat voor ons in het teken van het realiseren van de prioriteiten uit de Voorjaarsnota, passend binnen de financiële ruimte die er is. Door die focus zijn we ervan overtuigd dat we – doordacht en realistisch - het komend jaar een grote stap zetten richting die grenzeloze, gastvrije en groene stad in het park!  

Het college van burgemeester en wethouders